برنامه هفتگی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین

آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس ویولن

ویولن

شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
بهزاد عصاره پورشنبه، سه شنبه مهرآفرین طوسیشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه برهان همتیشنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس گیتار

گیتار

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه
پیام اله یاریشنبه، یک شنبه مریم غفاریدوشنبهحسین درست پورچهارشنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس دف

دف

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه
جلال امیر پورسعیدشنبه نگار اعزازییکشنبه، دوشنبه، سه شنبه مسیح اصلانیپنجشنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس تار-سه تار

تار-سه تار

شنبه، دوشنبه، پنجشنبه
جلال امیر پورسعیدشنبه مسیح اصلانیپنجشنبه بهرام ساعددوشنبه، پنجشنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس سنتور

سنتور

یکشنبه، دوشنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس آواز

آواز

سه شنبه، چهارشنبه
علی بلبلیسه شنبه معصومه احدیچهارشنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس موسیقی کودک (ارف)

موسیقی کودک (ارف)

شنبه، دوشنبه، سه شنبه
پرستو حقگوشنبه، دوشنبه سحر پورحسینیسه شنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس تنبک

تنبک

پنجشنبه
مسیح اصلانیپنجشنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس کاخن

کاخن

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه
نگار اعزازییکشنبه، دوشنبه، سه شنبه
آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - کلاس پیانو

پیانو

هر روز هفته
فرشته فتوتشنبه، پنج شنبه سحر پورحسینییکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه محمدسینا احمدییکشنبه، چهارشنبه بهزاد داداشیدوشنبه مجید تحریریسه شنبه مجتبی یعقوبیچهارشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی