استاندار مراکز آموزشی IWA2

استاندارد مراکز آموزشی

IWA2

گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشور فرانسه و توسط FSAI یکی از معتبر ترین سازمانهای نظارتی بین المللی مراکز فرهنگی و آموزشی صادر گردیده است.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی