گواهی نامه ها و استانداردها

گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشورهای فرانسه و کانادا توسط FSAI یکی از معتبر ترین سازمانهای نظارتی بین المللی مراکز فرهنگی و آموزشی صادر گردیده است.

(( برای دیدن توضیحات بیشتر، برروی هر عکس کلیک نمایید ))
استاندارد مراکز آموزشی-IWA2استاندارد مراکز آموزشی
IWA2
استاندارد مدیریت کیفیت-ISO 9001استاندارد مدیریت کیفیت
ISO 9001
استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری-ISO 10002استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری
ISO 10002
استاندارد سنجش رضایت مشتری- ISO 10004استاندارد سنجش رضایت مشتری
ISO 10004
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی