استاندارد سنجش رضایت مشتری-ISO 10004

استاندارد سنجش رضایت مشتری

ISO 10004

گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشور فرانسه و توسط FSAI یکی از معتبر ترین سازمانهای نظارتی بین المللی مراکز فرهنگی و آموزشی صادر گردیده است.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی