مقاله ها

الگوهای آموزش موسیقی (بخش سوم)

الگوهای آموزش موسیقی (بخش سوم)

در ادامه مطالب قبلی در اینجا به روش های دیگر آموزش موسیقی کودک که در دنیا وجود دارد می پردازیم. زولتان کودای: زولتان کودای مجارستانی به خاطر ضعف آموزش موسیقی در کشورش اقدام به تدریس روش ...
الگوهای آموزش موسیقی (بخش دوم)

الگوهای آموزش موسیقی (بخش دوم)

در ادامه مطلب قبلی در اینجا به چند روش آموزش موسیقی کودک که در دنیا وجود دارد می پردازیم. کلودیو مونته وردی: "خانه کودکان" را برای کودکان 3 تا 7 ساله تاسیس و سعی کرد تا مسائل آموزشی تربیتی کود ...
الگوهای آموزش موسیقی (بخش اول)

الگوهای آموزش موسیقی (بخش اول)

مسئله آموزش موسیقی در ایران را می توان از دو بعد بررسی کرد، ابتدا از دیدگاه علمی و سپس از منظر عملی آموزش موسیقی. اگرچه در بعد اول پیشرفت هایی حاصل شده است، ولی در بعد دوم ضعف هایی وجود ...
آموزش موسیقی و مدیران

آموزش موسیقی و مدیران

وضعیت آموزش موسیقی در ایران به دست کسانی افتاده است که با تصوری اشتباه از آموزش موسیقی غربی،به آموزش موسیقی ایران پرداخته اند و هنوزهم وضع بر همان منوال است. اگر چه سالیان سال است که ...
آموزش موسیقی در هنرستان ها

آموزش موسیقی در هنرستان ها

یکی از مشکلات جدی در زمینه ی آموزش علمی موسیقی، محدود و ناشناخته بودن تعداد هنرستان ها در کشور است، به طوری که حتی عده ای از وجود این گونه مراکز آموزش موسیقی اطلاع ندارند تا فرزندان خود ...
خلاقیت در روش های آموزش موسیقی

خلاقیت در روش های آموزش موسیقی

بی تردید موسیقی، رکن اصلی و اساسی هر جامعه ای است که می تواند موجب ارتباط بین جوامع مختلف با استفاده از نماد های شفاهی شود. مدیریت اجرایی آموزشگاه های موسیقی نیاز به یک نگاه جامع نسبت ...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی