آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین
گواهی-نامه-ها-و-استانداردهاآموزشگاه-موسیقی-هنرگیتار-در-آموزشگاه-موسیقی

گواهی نامه ها و استانداردها

گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشورهای فرانسه و کانادا توسط  FSAI  یکی از معتبر ترین سازمانهای نظارتی بین المللی مراکز فرهنگی و آموزشی صادر گردیده است.

(( برای دیدن توضیحات بیشتر، برروی هر عکس کلیک نمایید ))

 

استاندارد مراکز آموزشی

IWA 2گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشور فرانسه و توسط FSAI , آموزش پیانو , پیانو , یادگیری پیانو , کلاس پیانو , متد پیانو , بیر , جان تامسون , نت پیانو , مایکل آرون , آشنایی پیانو , پیانو کلاسیک , پیانو پاپ , موسیقی کودک , آموزش کودک , آموزش ارف , بلز , متالوفون , زایلوفون , فلوت , فلوت ریکوردر , کلاس ارف , آموزش ویولن , آموزشگاه ویولن , کلاس ویولن , یادگیری ویلن , یادگیری ویولن , استاد ویلن , استاد ویولن , ل ویولن , کتاب ویلن , کتاب ویولن , کهکشان ویلن , کهکشان ویولن , نت ویلن , نت ویولن , آموزش گیتار , آموزشگاه گیتار , کلاس گیتار , یادگیری گیتار , استاد گیتار , کتاب گیتار , نت گیتار , موسیقی گیتار , متد گیتار , آشنایی گیتار , گیتار پاپ , گیتار فلامنکو , گیتار کلاسیک , آموزش گیتار پاپ , آموزشگاه گیتار پاپ , کلاس گیتار پاپ , یادگیری گیتار پاپ , استاد گیتار پاپ , کتاب گیتار پاپ , نت گیتار پاپ , موسیقی گیتار پاپ , متد گیتار پاپ , آشنایی گیتار پاپ , آموزش گیتار کلاسیک , آموزشگاه گیتار کلاسیک , کلاس گیتار کلاسیک , یادگیری گیتار کلاسیک , استاد گیتار کلاسیک , کتاب گیتار کلاسیک , نت گیتار کلاسیک , موسیقی گیتار کلاسیک , متد گیتار کلاسیک , آشنایی گیتار کلاسیک , آموزش گیتار فلامنکو , آموزشگاه گیتار فلامنکو , کلاس گیتار فلامنکو , یادگیری گیتار فلامنکو , استاد گیتار فلامنکو , کتاب گیتار فلامنکو , نت گیتار فلامنکو , موسیقی گیتار فلامنکو , متد گیتار فلامنکو , آشنایی گیتار فلامنکو , آموزش تار , آموزشگاه تار , کلاس تار , یادگیری تار , استاد تار , کتاب تار , نت تار , موسیقی تار , متد تار , آشنایی تار , یادگیری سه تار , استاد سه تار , کتاب سه تار , نت سه تار , موسیقی سه تار , متد سه تار , آشنایی سه تار , آموزشگاه آواز , یادگیری آواز , استاد آواز , کتاب آواز , نت آواز , موسیقی آواز , متد آواز , آشنایی آواز , آموزشگاه آواز پاپ , یادگیری آواز پاپ , استاد آواز پاپ , کتاب آواز پاپ , نت آواز پاپ , موسیقی آواز پاپ , متد آواز پاپ , آشنایی آواز پاپ , آموزش آواز سنتی , آموزشگاه آواز سنتی , کلاس آواز سنتی , یادگیری آواز سنتی , استاد آواز سنتی , کتاب آواز سنتی , نت آواز سنتی , موسیقی آواز سنتی , متد آواز سنتی , آشنایی آواز سنتی , آموزش آواز کلاسیک , یادگیری آواز کلاسیک , استاد آواز کلاسیک , کتاب آواز کلاسیک , نت آواز کلاسیک , موسیقی آواز کلاسیک , متد آواز کلاسیک , آشنایی آواز کلاسیک , آموزش سنتور , آموزشگاه سنتور , کلاس سنتور , یادگیری سنتور , استاد سنتور , کتاب سنتور , نت سنتور , موسیقی سنتور , متد سنتور , آشنایی سنتور , آموزشگاه دف , کلاس دف , یادگیری دف , استاد دف , کتاب دف , نت دف , موسیقی دف , متد دف , آشنایی دف , آموزش تمبک , یادگیری تمبک , استاد تمبک , کتاب تمبک , نت تمبک , موسیقی تمبک , متد تمبک , آشنایی تمبک , آموزش تنبک , یادگیری تنبک , استاد تنبک , کتاب تنبک , نت تنبک , موسیقی تنبک , متد تنبک , آشنایی تنبک , یادگیری ویلنسل , استاد ویلنسل , کتاب ویلنسل , نت ویلنسل , موسیقی ویلنسل , متد ویلنسل , آشنایی ویلنسل , آموزش ویولنسل , آموزشگاه ویولنسل , کلاس ویولنسل , یادگیری ویولنسل , استاد ویولنسل , کتاب ویولنسل , نت ویولنسل , موسیقی ویولنسل , متد ویولنسل , آشنایی ویولنسل , آموزشگاه موسیقی , آموزشگاه موسیقی غرب تهران , آموزشگاه موسیقی گیشا , آموزشگاه موسیقی کوی نصر , آموزشگاه موسیقی کودکان , آموزش موسیقی , آموزش موسیقی کودکان , موسیقی کودک , آموزش موسیقی کودک , آموزشگاه موسیقی تهران , ارف , موسیقی ارف , آموزشگاه ارف , آموزشگاه ارف گیشا , آموزشگاه ارف کوی نصر , آموزشگاه پیانو , آموزشگاه ویلن , دنیای زیبای ویولن , دنیای زیبای ویلن , آموزشگاه تمبک , آموزشگاه تار , آموزشگاه سه تار , آموزشگاه آواز ایرانی , آموزشگاه آواز کلاسیک , آموزشگاه ویلنسل , آموزشگاه گیتار فلامنگو , آموزشگاه بلز , آموزش ویلن , آموزش دف , آموزش تار , آموزش سه تار , آموزش آواز ایرانی , آموزش آواز , آموزش آواز پاپ , آموزش آواز کلاسیک , آموزش ویلنسل , آموزش گیتار فلامنکو , آموزش گیتار فلامنگو , آموزش بلز , آموزش موسیقی غرب تهران , آموزش موسیقی تهران , آموزش موسیقی گیشا , آموزش موسیقی کوی نصر , آموزشگاه تنبک , کلاس موسیقی , کلاس موسیقی کودکان , کلاس آموزش موسیقی , کلاس موسیقی کودک , کلاس موسیقی ارف , کلاس آموزش ارف , کلاس ویلن , کلاس تمبک , کلاس تنبک , کلاس سه تار , آواز ایرانی , کلاس آواز , کلاس آواز پاپ , کلاس آواز کلاسیک , کلاس ویلنسل , کلاس گیتار پاپ , کلاس گیتار فلامنگو , کلاس بلز , کلاس خوانندگی

استانداردمدیریت کیفیت

 ISO 9001گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشور فرانسه و توسط FSAI , آموزش پیانو , پیانو , یادگیری پیانو , کلاس پیانو , متد پیانو , بیر , جان تامسون , نت پیانو , مایکل آرون , آشنایی پیانو , پیانو کلاسیک , پیانو پاپ , موسیقی کودک , آموزش کودک , آموزش ارف , بلز , متالوفون , زایلوفون , فلوت , فلوت ریکوردر , کلاس ارف , آموزش ویولن , آموزشگاه ویولن , کلاس ویولن , یادگیری ویلن , یادگیری ویولن , استاد ویلن , استاد ویولن , ل ویولن , کتاب ویلن , کتاب ویولن , کهکشان ویلن , کهکشان ویولن , نت ویلن , نت ویولن , آموزش گیتار , آموزشگاه گیتار , کلاس گیتار , یادگیری گیتار , استاد گیتار , کتاب گیتار , نت گیتار , موسیقی گیتار , متد گیتار , آشنایی گیتار , گیتار پاپ , گیتار فلامنکو , گیتار کلاسیک , آموزش گیتار پاپ , آموزشگاه گیتار پاپ , کلاس گیتار پاپ , یادگیری گیتار پاپ , استاد گیتار پاپ , کتاب گیتار پاپ , نت گیتار پاپ , موسیقی گیتار پاپ , متد گیتار پاپ , آشنایی گیتار پاپ , آموزش گیتار کلاسیک , آموزشگاه گیتار کلاسیک , کلاس گیتار کلاسیک , یادگیری گیتار کلاسیک , استاد گیتار کلاسیک , کتاب گیتار کلاسیک , نت گیتار کلاسیک , موسیقی گیتار کلاسیک , متد گیتار کلاسیک , آشنایی گیتار کلاسیک , آموزش گیتار فلامنکو , آموزشگاه گیتار فلامنکو , کلاس گیتار فلامنکو , یادگیری گیتار فلامنکو , استاد گیتار فلامنکو , کتاب گیتار فلامنکو , نت گیتار فلامنکو , موسیقی گیتار فلامنکو , متد گیتار فلامنکو , آشنایی گیتار فلامنکو , آموزش تار , آموزشگاه تار , کلاس تار , یادگیری تار , استاد تار , کتاب تار , نت تار , موسیقی تار , متد تار , آشنایی تار , یادگیری سه تار , استاد سه تار , کتاب سه تار , نت سه تار , موسیقی سه تار , متد سه تار , آشنایی سه تار , آموزشگاه آواز , یادگیری آواز , استاد آواز , کتاب آواز , نت آواز , موسیقی آواز , متد آواز , آشنایی آواز , آموزشگاه آواز پاپ , یادگیری آواز پاپ , استاد آواز پاپ , کتاب آواز پاپ , نت آواز پاپ , موسیقی آواز پاپ , متد آواز پاپ , آشنایی آواز پاپ , آموزش آواز سنتی , آموزشگاه آواز سنتی , کلاس آواز سنتی , یادگیری آواز سنتی , استاد آواز سنتی , کتاب آواز سنتی , نت آواز سنتی , موسیقی آواز سنتی , متد آواز سنتی , آشنایی آواز سنتی , آموزش آواز کلاسیک , یادگیری آواز کلاسیک , استاد آواز کلاسیک , کتاب آواز کلاسیک , نت آواز کلاسیک , موسیقی آواز کلاسیک , متد آواز کلاسیک , آشنایی آواز کلاسیک , آموزش سنتور , آموزشگاه سنتور , کلاس سنتور , یادگیری سنتور , استاد سنتور , کتاب سنتور , نت سنتور , موسیقی سنتور , متد سنتور , آشنایی سنتور , آموزشگاه دف , کلاس دف , یادگیری دف , استاد دف , کتاب دف , نت دف , موسیقی دف , متد دف , آشنایی دف , آموزش تمبک , یادگیری تمبک , استاد تمبک , کتاب تمبک , نت تمبک , موسیقی تمبک , متد تمبک , آشنایی تمبک , آموزش تنبک , یادگیری تنبک , استاد تنبک , کتاب تنبک , نت تنبک , موسیقی تنبک , متد تنبک , آشنایی تنبک , یادگیری ویلنسل , استاد ویلنسل , کتاب ویلنسل , نت ویلنسل , موسیقی ویلنسل , متد ویلنسل , آشنایی ویلنسل , آموزش ویولنسل , آموزشگاه ویولنسل , کلاس ویولنسل , یادگیری ویولنسل , استاد ویولنسل , کتاب ویولنسل , نت ویولنسل , موسیقی ویولنسل , متد ویولنسل , آشنایی ویولنسل , آموزشگاه موسیقی , آموزشگاه موسیقی غرب تهران , آموزشگاه موسیقی گیشا , آموزشگاه موسیقی کوی نصر , آموزشگاه موسیقی کودکان , آموزش موسیقی , آموزش موسیقی کودکان , موسیقی کودک , آموزش موسیقی کودک , آموزشگاه موسیقی تهران , ارف , موسیقی ارف , آموزشگاه ارف , آموزشگاه ارف گیشا , آموزشگاه ارف کوی نصر , آموزشگاه پیانو , آموزشگاه ویلن , دنیای زیبای ویولن , دنیای زیبای ویلن , آموزشگاه تمبک , آموزشگاه تار , آموزشگاه سه تار , آموزشگاه آواز ایرانی , آموزشگاه آواز کلاسیک , آموزشگاه ویلنسل , آموزشگاه گیتار فلامنگو , آموزشگاه بلز , آموزش ویلن , آموزش دف , آموزش تار , آموزش سه تار , آموزش آواز ایرانی , آموزش آواز , آموزش آواز پاپ , آموزش آواز کلاسیک , آموزش ویلنسل , آموزش گیتار فلامنکو , آموزش گیتار فلامنگو , آموزش بلز , آموزش موسیقی غرب تهران , آموزش موسیقی تهران , آموزش موسیقی گیشا , آموزش موسیقی کوی نصر , آموزشگاه تنبک , کلاس موسیقی , کلاس موسیقی کودکان , کلاس آموزش موسیقی , کلاس موسیقی کودک , کلاس موسیقی ارف , کلاس آموزش ارف , کلاس ویلن , کلاس تمبک , کلاس تنبک , کلاس سه تار , آواز ایرانی , کلاس آواز , کلاس آواز پاپ , کلاس آواز کلاسیک , کلاس ویلنسل , کلاس گیتار پاپ , کلاس گیتار فلامنگو , کلاس بلز , کلاس خوانندگی

استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری

ISO 10002 گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشور فرانسه و توسط FSAI , آموزش پیانو , پیانو , یادگیری پیانو , کلاس پیانو , متد پیانو , بیر , جان تامسون , نت پیانو , مایکل آرون , آشنایی پیانو , پیانو کلاسیک , پیانو پاپ , موسیقی کودک , آموزش کودک , آموزش ارف , بلز , متالوفون , زایلوفون , فلوت , فلوت ریکوردر , کلاس ارف , آموزش ویولن , آموزشگاه ویولن , کلاس ویولن , یادگیری ویلن , یادگیری ویولن , استاد ویلن , استاد ویولن , ل ویولن , کتاب ویلن , کتاب ویولن , کهکشان ویلن , کهکشان ویولن , نت ویلن , نت ویولن , آموزش گیتار , آموزشگاه گیتار , کلاس گیتار , یادگیری گیتار , استاد گیتار , کتاب گیتار , نت گیتار , موسیقی گیتار , متد گیتار , آشنایی گیتار , گیتار پاپ , گیتار فلامنکو , گیتار کلاسیک , آموزش گیتار پاپ , آموزشگاه گیتار پاپ , کلاس گیتار پاپ , یادگیری گیتار پاپ , استاد گیتار پاپ , کتاب گیتار پاپ , نت گیتار پاپ , موسیقی گیتار پاپ , متد گیتار پاپ , آشنایی گیتار پاپ , آموزش گیتار کلاسیک , آموزشگاه گیتار کلاسیک , کلاس گیتار کلاسیک , یادگیری گیتار کلاسیک , استاد گیتار کلاسیک , کتاب گیتار کلاسیک , نت گیتار کلاسیک , موسیقی گیتار کلاسیک , متد گیتار کلاسیک , آشنایی گیتار کلاسیک , آموزش گیتار فلامنکو , آموزشگاه گیتار فلامنکو , کلاس گیتار فلامنکو , یادگیری گیتار فلامنکو , استاد گیتار فلامنکو , کتاب گیتار فلامنکو , نت گیتار فلامنکو , موسیقی گیتار فلامنکو , متد گیتار فلامنکو , آشنایی گیتار فلامنکو , آموزش تار , آموزشگاه تار , کلاس تار , یادگیری تار , استاد تار , کتاب تار , نت تار , موسیقی تار , متد تار , آشنایی تار , یادگیری سه تار , استاد سه تار , کتاب سه تار , نت سه تار , موسیقی سه تار , متد سه تار , آشنایی سه تار , آموزشگاه آواز , یادگیری آواز , استاد آواز , کتاب آواز , نت آواز , موسیقی آواز , متد آواز , آشنایی آواز , آموزشگاه آواز پاپ , یادگیری آواز پاپ , استاد آواز پاپ , کتاب آواز پاپ , نت آواز پاپ , موسیقی آواز پاپ , متد آواز پاپ , آشنایی آواز پاپ , آموزش آواز سنتی , آموزشگاه آواز سنتی , کلاس آواز سنتی , یادگیری آواز سنتی , استاد آواز سنتی , کتاب آواز سنتی , نت آواز سنتی , موسیقی آواز سنتی , متد آواز سنتی , آشنایی آواز سنتی , آموزش آواز کلاسیک , یادگیری آواز کلاسیک , استاد آواز کلاسیک , کتاب آواز کلاسیک , نت آواز کلاسیک , موسیقی آواز کلاسیک , متد آواز کلاسیک , آشنایی آواز کلاسیک , آموزش سنتور , آموزشگاه سنتور , کلاس سنتور , یادگیری سنتور , استاد سنتور , کتاب سنتور , نت سنتور , موسیقی سنتور , متد سنتور , آشنایی سنتور , آموزشگاه دف , کلاس دف , یادگیری دف , استاد دف , کتاب دف , نت دف , موسیقی دف , متد دف , آشنایی دف , آموزش تمبک , یادگیری تمبک , استاد تمبک , کتاب تمبک , نت تمبک , موسیقی تمبک , متد تمبک , آشنایی تمبک , آموزش تنبک , یادگیری تنبک , استاد تنبک , کتاب تنبک , نت تنبک , موسیقی تنبک , متد تنبک , آشنایی تنبک , یادگیری ویلنسل , استاد ویلنسل , کتاب ویلنسل , نت ویلنسل , موسیقی ویلنسل , متد ویلنسل , آشنایی ویلنسل , آموزش ویولنسل , آموزشگاه ویولنسل , کلاس ویولنسل , یادگیری ویولنسل , استاد ویولنسل , کتاب ویولنسل , نت ویولنسل , موسیقی ویولنسل , متد ویولنسل , آشنایی ویولنسل , آموزشگاه موسیقی , آموزشگاه موسیقی غرب تهران , آموزشگاه موسیقی گیشا , آموزشگاه موسیقی کوی نصر , آموزشگاه موسیقی کودکان , آموزش موسیقی , آموزش موسیقی کودکان , موسیقی کودک , آموزش موسیقی کودک , آموزشگاه موسیقی تهران , ارف , موسیقی ارف , آموزشگاه ارف , آموزشگاه ارف گیشا , آموزشگاه ارف کوی نصر , آموزشگاه پیانو , آموزشگاه ویلن , دنیای زیبای ویولن , دنیای زیبای ویلن , آموزشگاه تمبک , آموزشگاه تار , آموزشگاه سه تار , آموزشگاه آواز ایرانی , آموزشگاه آواز کلاسیک , آموزشگاه ویلنسل , آموزشگاه گیتار فلامنگو , آموزشگاه بلز , آموزش ویلن , آموزش دف , آموزش تار , آموزش سه تار , آموزش آواز ایرانی , آموزش آواز , آموزش آواز پاپ , آموزش آواز کلاسیک , آموزش ویلنسل , آموزش گیتار فلامنکو , آموزش گیتار فلامنگو , آموزش بلز , آموزش موسیقی غرب تهران , آموزش موسیقی تهران , آموزش موسیقی گیشا , آموزش موسیقی کوی نصر , آموزشگاه تنبک , کلاس موسیقی , کلاس موسیقی کودکان , کلاس آموزش موسیقی , کلاس موسیقی کودک , کلاس موسیقی ارف , کلاس آموزش ارف , کلاس ویلن , کلاس تمبک , کلاس تنبک , کلاس سه تار , آواز ایرانی , کلاس آواز , کلاس آواز پاپ , کلاس آواز کلاسیک , کلاس ویلنسل , کلاس گیتار پاپ , کلاس گیتار فلامنگو , کلاس بلز , کلاس خوانندگی

استاندارد سنجش رضایت مشتری

ISO 10004 گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین از کشور فرانسه و توسط FSAI , آموزش پیانو , پیانو , یادگیری پیانو , کلاس پیانو , متد پیانو , بیر , جان تامسون , نت پیانو , مایکل آرون , آشنایی پیانو , پیانو کلاسیک , پیانو پاپ , موسیقی کودک , آموزش کودک , آموزش ارف , بلز , متالوفون , زایلوفون , فلوت , فلوت ریکوردر , کلاس ارف , آموزش ویولن , آموزشگاه ویولن , کلاس ویولن , یادگیری ویلن , یادگیری ویولن , استاد ویلن , استاد ویولن , ل ویولن , کتاب ویلن , کتاب ویولن , کهکشان ویلن , کهکشان ویولن , نت ویلن , نت ویولن , آموزش گیتار , آموزشگاه گیتار , کلاس گیتار , یادگیری گیتار , استاد گیتار , کتاب گیتار , نت گیتار , موسیقی گیتار , متد گیتار , آشنایی گیتار , گیتار پاپ , گیتار فلامنکو , گیتار کلاسیک , آموزش گیتار پاپ , آموزشگاه گیتار پاپ , کلاس گیتار پاپ , یادگیری گیتار پاپ , استاد گیتار پاپ , کتاب گیتار پاپ , نت گیتار پاپ , موسیقی گیتار پاپ , متد گیتار پاپ , آشنایی گیتار پاپ , آموزش گیتار کلاسیک , آموزشگاه گیتار کلاسیک , کلاس گیتار کلاسیک , یادگیری گیتار کلاسیک , استاد گیتار کلاسیک , کتاب گیتار کلاسیک , نت گیتار کلاسیک , موسیقی گیتار کلاسیک , متد گیتار کلاسیک , آشنایی گیتار کلاسیک , آموزش گیتار فلامنکو , آموزشگاه گیتار فلامنکو , کلاس گیتار فلامنکو , یادگیری گیتار فلامنکو , استاد گیتار فلامنکو , کتاب گیتار فلامنکو , نت گیتار فلامنکو , موسیقی گیتار فلامنکو , متد گیتار فلامنکو , آشنایی گیتار فلامنکو , آموزش تار , آموزشگاه تار , کلاس تار , یادگیری تار , استاد تار , کتاب تار , نت تار , موسیقی تار , متد تار , آشنایی تار , یادگیری سه تار , استاد سه تار , کتاب سه تار , نت سه تار , موسیقی سه تار , متد سه تار , آشنایی سه تار , آموزشگاه آواز , یادگیری آواز , استاد آواز , کتاب آواز , نت آواز , موسیقی آواز , متد آواز , آشنایی آواز , آموزشگاه آواز پاپ , یادگیری آواز پاپ , استاد آواز پاپ , کتاب آواز پاپ , نت آواز پاپ , موسیقی آواز پاپ , متد آواز پاپ , آشنایی آواز پاپ , آموزش آواز سنتی , آموزشگاه آواز سنتی , کلاس آواز سنتی , یادگیری آواز سنتی , استاد آواز سنتی , کتاب آواز سنتی , نت آواز سنتی , موسیقی آواز سنتی , متد آواز سنتی , آشنایی آواز سنتی , آموزش آواز کلاسیک , یادگیری آواز کلاسیک , استاد آواز کلاسیک , کتاب آواز کلاسیک , نت آواز کلاسیک , موسیقی آواز کلاسیک , متد آواز کلاسیک , آشنایی آواز کلاسیک , آموزش سنتور , آموزشگاه سنتور , کلاس سنتور , یادگیری سنتور , استاد سنتور , کتاب سنتور , نت سنتور , موسیقی سنتور , متد سنتور , آشنایی سنتور , آموزشگاه دف , کلاس دف , یادگیری دف , استاد دف , کتاب دف , نت دف , موسیقی دف , متد دف , آشنایی دف , آموزش تمبک , یادگیری تمبک , استاد تمبک , کتاب تمبک , نت تمبک , موسیقی تمبک , متد تمبک , آشنایی تمبک , آموزش تنبک , یادگیری تنبک , استاد تنبک , کتاب تنبک , نت تنبک , موسیقی تنبک , متد تنبک , آشنایی تنبک , یادگیری ویلنسل , استاد ویلنسل , کتاب ویلنسل , نت ویلنسل , موسیقی ویلنسل , متد ویلنسل , آشنایی ویلنسل , آموزش ویولنسل , آموزشگاه ویولنسل , کلاس ویولنسل , یادگیری ویولنسل , استاد ویولنسل , کتاب ویولنسل , نت ویولنسل , موسیقی ویولنسل , متد ویولنسل , آشنایی ویولنسل , آموزشگاه موسیقی , آموزشگاه موسیقی غرب تهران , آموزشگاه موسیقی گیشا , آموزشگاه موسیقی کوی نصر , آموزشگاه موسیقی کودکان , آموزش موسیقی , آموزش موسیقی کودکان , موسیقی کودک , آموزش موسیقی کودک , آموزشگاه موسیقی تهران , ارف , موسیقی ارف , آموزشگاه ارف , آموزشگاه ارف گیشا , آموزشگاه ارف کوی نصر , آموزشگاه پیانو , آموزشگاه ویلن , دنیای زیبای ویولن , دنیای زیبای ویلن , آموزشگاه تمبک , آموزشگاه تار , آموزشگاه سه تار , آموزشگاه آواز ایرانی , آموزشگاه آواز کلاسیک , آموزشگاه ویلنسل , آموزشگاه گیتار فلامنگو , آموزشگاه بلز , آموزش ویلن , آموزش دف , آموزش تار , آموزش سه تار , آموزش آواز ایرانی , آموزش آواز , آموزش آواز پاپ , آموزش آواز کلاسیک , آموزش ویلنسل , آموزش گیتار فلامنکو , آموزش گیتار فلامنگو , آموزش بلز , آموزش موسیقی غرب تهران , آموزش موسیقی تهران , آموزش موسیقی گیشا , آموزش موسیقی کوی نصر , آموزشگاه تنبک , کلاس موسیقی , کلاس موسیقی کودکان , کلاس آموزش موسیقی , کلاس موسیقی کودک , کلاس موسیقی ارف , کلاس آموزش ارف , کلاس ویلن , کلاس تمبک , کلاس تنبک , کلاس سه تار , آواز ایرانی , کلاس آواز , کلاس آواز پاپ , کلاس آواز کلاسیک , کلاس ویلنسل , کلاس گیتار پاپ , کلاس گیتار فلامنگو , کلاس بلز , کلاس خوانندگی

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :
امروز پنجشنبه , 2 آذر 1396

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی موزیک آکادمی تهران، کوی نصر «گیشا»، بین خیابان نهم و فاضل، جنب بانک تجارت، پلاک 156، طبقه 2، واحد 3
تلفن مشاوره و فروش موزیک آکادمی 021 88252094 - 021 88244920

سایر دسترسی های ما
صفحه اینستاگرام آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین

جدیدترین اخبار

تصویر روز

آموزشگاه-موسیقی-هنر-ایران-زمین
بازدید ها : 1,660,170