سازی پرطنین، پرقدرت و خوش آوا، با اصالتی بیش از 1000 سال در تاریخ مرز و بوم ایران زمین، یک تنه روایت گر سرگذشت موسیقی ملی ماست. یکه تاز و بی رقیب با صدای پرشکوهش لرزه براندام و جرقه ای در روح و قلب آدمی می آفریند.
برای آموزش تار و یادگیری فن نواختنش، یک سال زمان بگذارید، دیگر هرگز از آن جدا نخواهید شد.
اگر آموزش تار را در یک سیستم آموزشی صحیح و جذاب تار را بیاموزید در طول یک سال از عهده ی نواختن آهنگ های زیبایی برخواهید آمد، البته این امر در سایه تمرینات منظم و روزانه و تلاش مستمر به ثمر خواهد رسید.
جهت یادگیری تار، حداقل می بایست روزی 30 دقیقه تمرین کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی