دف، تنبک، کاخن

  • دف نوازی گروهی به سرپرستی استاد اعزازی
  • همنوازی دف- رومینا و پانیذ
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی